جزییات آگهی

portfolio image

مناقصه خرید انرژی برق کارخانه

 

آگهي مناقصه عمومي(نوبت اول)

 

شركت آپاداناسرام(سهامي عام) در نظردارد تامین انرژی برق كارخانه خود را به میزان حداکثر دیماند مصرفی8500 کیلووات از طریق شرکتهای خرده فروش (دوجانبه) به شرکت واجد شرایط مطابق مندرجات اسناد مناقصه واگذار نمايد.

-  آدرس و تاريخ دریافت  اوراق مناقصه:

کلیه اشخاص حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ درج آگهی (1402/04/10) به مدت 10روز کاری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 1402/04/20به آدرس : قزوين كيلومتر 42 جاده بوئين زهرا ، روبه روي پمپ بنزين اميرآباد ، شركت آپادانا سرام شماره تلفن:33880369-028 و 33880648- مراجعه نمایند. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آپادانا سرام در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است