جزییات آگهی

portfolio image

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)

 

شركت آپاداناسرام (سهامي عام) در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط مطابق مندرجات اسناد مناقصه واگذار نمايد.

  • انجام كليه امور مربوط به نگهداري و آرايش دپو، بارگيري و حمل و تخليه مواد معدني ، پر كردن كندوها ودپو هاي مواد معدني و شارژ سيلوهاي بالميلها در شركت آپادانا سرام.
  • انجام عمليات جمع آوري زباله از محل دپوي مربوطه در كارخانه ، بارگيري ، حمل و تخليه زباله هاي شركت آپادانا سرام در محل مجاز شهرداري ، نگهداري و بازيافت زباله هاي شهرستان بوئين زهراء يا شهر صنعتي لياء طبق تأييديه هاي مراجع ذيصلاح و همچنين انجام سایر امور ارجاعي مرتبط و مندرج در اسناد مناقصه.

  آدرس و تاریخ دریافت اسناد و اوراق مناقصه :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي مورخ 04/02/1402 لغایت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 11/02/1402 (بجز ایام تعطیل ) به آدرس ذیل :

قزوين كيلومتر 42 جاده بوئين زهرا ، روبه روي پمپ بنزين اميرآباد ، واحد امور قراردادها شركت آپادانا سرام مراجعه نمایند.    شماره تماس: 33880648-028

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آپادانا سرام در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است و در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.