جزییات آگهی

portfolio image

مناقصه بارگیری و حمل آب آشامیدنی

آگهي مناقصه (محدود)

 

شركت آپاداناسرام (سهامي عام) در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط مطابق مندرجات اسناد مناقصه واگذار نمايد.

  • انجام عمليات تأمين آب آشاميدني مورد نياز پرسنل خود را ) حمل و تخليه در مخازن مورد نظر در داخل شركت آپادانا سرام حداقل(20 تانکر) ( طبق نظركارفرما .

  آدرس و تاریخ دریافت اسناد و اوراق مناقصه :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي مورخ 10/02/1402 لغایت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 20/02/1402 (بجز ایام تعطیل ) به آدرس ذیل :

قزوين كيلومتر 42 جاده بوئين زهرا ، روبه روي پمپ بنزين اميرآباد ، واحد امور قراردادها شركت آپادانا سرام مراجعه نمایند.    شماره تماس: 33880648-028

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آپادانا سرام در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است و در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.