جزییات آگهی

portfolio image

آگهی مناقصه عمومی خرید ، طبخ و توزیع غذا در رستوران

آگهي مناقصه عمومي (مرحله اول)

شركت آپاداناسرام(سهامي عام) در نظر دارد ارائه خدمات تهيه وتأمين مواد غذايي ، طبخ و توزيع غذا در رستوران كارخانه را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد الشرايط مطابق مندرجات اسناد مناقصه واگذار نمايد.                     

-  آدرس و تاريخ دریافت  اوراق مناقصه:

كليه اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه ازتاريخ درج آگهي 09/02/1402  به مدت 10 روز تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه18/02/1402به آدرس: كيلومتر 42 جاده قزوين به بوئين زهرا روبروي شرکت پاکنام مراجعه نمايند.

شماره تماس :  33880648-028

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آپادانا سرام در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است و در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد .