مجمع عمومی سالیانه شرکت آپادانا سرام برگزارشدportfolio image
portfolio image
یکشنبه 9 مهر 1402

مجمع عمومی شرکت آپادانا سرام باحضورکلیه سهامدارانش در تاریخ 3 مهر ماه برگزار وصورت های مالی سال ۱۴۰۱این شرکت مورد بحث وبررسی قرارگرفت.به گزارش روابط عمومی شرکت آپادانا سرام،دراین مراسم که درمحل سالن اجتماعات شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا برگزارشد،نماینده وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی،نماینده سازمان بازنشستگی کشوری بعنوان رئیس مجمع ،حسابرس قانونی ،نماینده شرکت رنا،نماینده شرکت آتیه دماوندبعنوان سهامداران ومدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت آپاداناسرام نیزحضور داشتند.بنابه گزارش،درابتدای جلسه ،دامنی حسابرس قانونی شرکت آپادانا سرام به قرائت گزارش تهیه شده پرداخت وپس ازآن مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ومدیرمالی شرکت آپادانا سرام توضیحات لازم درخصوص چگونگی اقدامات انجام شده درسال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۴۰۱ پرداختند.دراین گزارش آمده است،پس ازاتمام مباحث مطروحه درگزارش حسابرس،عملکرد ششماه ابتدای سال ۱۴۰۲نیزبرای حضارقرائت وارائه شد وآمارهای افزایش یافته تولید،رکوردهای تولیدانواع محصولات،افزایش فروش بی سابقه دراین مدت موردتوجه سهامداران قرارگرفت واین روندافزایشی وبی سابقه مورد تایید سهامداران قرارگرفت