دکتر اصغرآهنی ها،مدیرعامل شرکت آپاداناسرام شدportfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
دوشنبه ۱۴ فروردین 1402

 باتصویب هیات مدیره شرکت آپاداناسرام،دکتراصغرآهنی هابعنوان مدیرعامل این شرکت منصوب ومشغول بکارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آپاداناسرام درمراسم معارفه مدیرعامل جدید این شرکت،صبح دیروز ابتدا معارفه رسمی دکترآهنی ها دردفتردکترعلیخانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صباوباحضوردکتراحسانی معاون نظارت برشرکت ها ، دکتر شفاهی معاون مالی و اداری آتیه صبا و کارشناسان این هلدینگ برگزارشد.

 

دراین مراسم اقایان علیخانی واحسانی این انتخاب را باتوجه به سوابق تخصصی ،فنی وتجارب مختلف دکترآهنی ها،مناسب وارزنده ارزیابی کرده واظهارامیدواری نمودندکه ایشان درهدایت امورآپاداناسرام ورفع مشکلات عدیده آن موفق بوده وبتوانند برنامه های خودرا باهمکاری پرسنل این شرکت به مرحله اجرادرآورند.

 

بنابه این گزارش،دکترآهنی ها نیزضمن اظهارتشکرازاعتمادهیات مدیره شرکت آپاداناسرام وحمایت های معنوی مدیریت ارشد سازمان بازنشستگی وآتیه صبا،اظهارامیدواری کرد که بتواندبا نهادینه کردن برنامه های سیستمی وبازسازی ونوسازی زیرساخت های انسانی وفنی شرکت به کمک پرسنل دریک برنامه زمانبندی شده مشکلات موجود رابه حداقل خودبرساند.

 

مدیرعامل شرکت آپاداناسرام همچنین خاطرنشان ساخت:

افزایش میزان تولید وبالا بردن بهره وری انسانی بایک برنامه مدون کوتاه مدت،میان مدت وبلندمدت قابل حل خواهدبود وامیدواریم که بتوانیم به بازنشستگان سازمان به سهم خود خدمات قابل توجهی ارائه نماییم.

 

بنابه این گزارش همچنین بعدازظهردیروزدکترشفاهی معاونت مالی واداری شرکت سرمایه گذاری آتیه صباباحضوردرمحل دفترمرکزی شرکت آپاداناسرام،درمراسمی رسما دکترآهنی هارابعنوان مدیرعامل جدیداین شرکت به مدیران وپرسنل حاضردرشرکت معرفی نمود.

دکترشفاهی درسخنان کوتاه خودباتوجه به سوابق ویژه و تخصصی مدیرعامل جدیداظهارداشت:

حضورآقای آهنی ها باسوابق تخصصی مرتبط علمی و اجرایی دراین شرکت رابه فال نیک گرفته وامیدواریم که باهمکاری پرسنل بتوانند اهداف و برنامه های خودرادرراستای سیاست های سازمان بازنشستگی کشوری وآتیه صبا به مرحله اجرادرآورند.

 

بنابه این گزارش دکترآهنی ها نیزدرسخنان کوتاهی افزود:

امیدوارم دریک فرصت مناسب اقدام به بازسازی ونوسازی اساسی درهمه سطوح نموده و بتوانیم مشکلات موجودرابسرعت مرتفع نماییم وباافزایش تولید وکاهش هزینه ها وگسترش وبسط بازاربتوانیم به جایگاه واقعی آپاداناسرام درصنعت کاشی وسرامیک بازگردیم.

 

مدیرعامل شرکت آپاداناسرام به تحقق شایسته سالاری درتوزیع مدیریت های مختلف وبکارگیری افرادشایسته وتواتمنداشاره کرد وگفت:

قطعا برای اینکه بتوانیم به اهداف بلندمدت خود وبه خواسته های سهامداران واقعی که همانا بیش از۲میلیون نفر بازنشستگان عزیز و محترم هستندجامه عمل پوشانده ورضایت آن عزیزان و همچنین خانواده پرسنل شرکت رابدست آوریم مي بايست همه دست بدست هم داده تاشایسته سالاری وقانونگرایی رادراین شرکت نهادینه سازی کنیم.

 

دکترآهنی هادرادامه افزود:

شایسته سالاری مدنظرمااینگونه است که ازتوان حرفه ای افراد درجایگاه واقعی خودشان استفاده کنیم تابتوانیم اهداف مدنظرمان راپیاده سازی نماییم.

مدیرعامل شرکت آپاداناسرام درخاتمه سخنان خودازهمکاران درخواست کرد با اتحاد و همدلی و دست در دست هم ، جایگاهی برای این شرکت رقم بزنیم که شایسته آن بوده و هست.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آپادانا سرام ،دکترشفاهی ودکترآهنی هاازخدمات وزحمات مهندس چراغی دردورانی که سرپرستی شرکت راعهده داربودندقدردانی واظهارتشکرنمودند.